NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 05-12-2023
04-12-2023 8-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
03-12-2023 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
02-12-2023 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-12-2023 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
30-11-2023 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 6
29-11-2023 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
28-11-2023 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-11-2023 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-11-2023 7-3 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 3
25-11-2023 0-4 TRƯỢT
24-11-2023 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5
23-11-2023 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
22-11-2023 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
21-11-2023 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8