NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 9-8 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8
06-02-2023 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
05-02-2023 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4
04-02-2023 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
03-02-2023 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-02-2023 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
01-02-2023 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
31-01-2023 4-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
30-01-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-01-2023 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
28-01-2023 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
27-01-2023 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
26-01-2023 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-01-2023 6-1 TRÚNG ĐUÔI: 1