NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 4-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
23-07-2024 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-07-2024 8-9 TRƯỢT
21-07-2024 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
20-07-2024 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
19-07-2024 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
18-07-2024 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-07-2024 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5
16-07-2024 8-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-07-2024 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3
14-07-2024 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0
13-07-2024 5-4 TRƯỢT
12-07-2024 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1
11-07-2024 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2