NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 04-12-2023
04-12-2023 84 | 694 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 694
03-12-2023 26 | 715 TRƯỢT | TRƯỢT
02-12-2023 85 | 485 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG 3C: 485
01-12-2023 00 | 301 TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG 3C: 301
30-11-2023 26 | 426 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRÚNG 3C: 426
29-11-2023 31 | 140 TRƯỢT | TRƯỢT
28-11-2023 13 | 914 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRƯỢT
27-11-2023 57 | 756 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
26-11-2023 73 | 873 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRÚNG 3C: 873
25-11-2023 16 | 815 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
24-11-2023 52 | 951 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
23-11-2023 97 | 999 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG 3C: 999
22-11-2023 70 | 670 TRÚNG ĐỀ: 70X2 | TRÚNG 3C: 670
21-11-2023 48 | 938 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT