NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 98 | 62 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG BT: 62
06-02-2023 92 | 50 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 50
05-02-2023 94 | 94 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG BT: 94X2
04-02-2023 38 | 14 TRÚNG LÔ: 38 | TRÚNG BT: 14
03-02-2023 66 | 22 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 22
02-02-2023 55 | 34 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 34X2
01-02-2023 38 | 37 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 37
31-01-2023 51 | 49 TRƯỢT | TRÚNG BT: 49
30-01-2023 79 | 64 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 64
29-01-2023 69 | 94 TRƯỢT | TRÚNG BT: 94
28-01-2023 19 | 80 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 80
27-01-2023 59 | 59 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 59
26-01-2023 64 | 02 TRÚNG ĐỀ: 64X2 | TRÚNG BT: 02
25-01-2023 71 | 40 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG BT: 40