NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 04-12-2023
04-12-2023 94 | 56 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRƯỢT
03-12-2023 17 | 36 TRÚNG LÔ: 17 | TRƯỢT
02-12-2023 85 | 55 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG SL: 55
01-12-2023 01 | 32 TRÚNG ĐỀ: 01X2 | TRÚNG SL: 32
30-11-2023 26 | 15 TRÚNG ĐỀ: 26X2 | TRƯỢT
29-11-2023 61 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
28-11-2023 13 | 09 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 09X2
27-11-2023 55 | 47 TRƯỢT | TRÚNG SL: 47
26-11-2023 73 | 54 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT
25-11-2023 16 | 91 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG SL: 91X2
24-11-2023 52 | 02 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
23-11-2023 99 | 69 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRƯỢT
22-11-2023 71 | 99 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2023 48 | 49 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT