NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 81 | 91 99 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 99
06-02-2023 34 | 86 60 TRÚNG SL: 34 | TRÚNG LÔ: 86
05-02-2023 78 | 36 29 TRÚNG SL: 78X2 | TRÚNG LÔ: 29
04-02-2023 97 | 86 77 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77X2
03-02-2023 94 | 67 69 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 67 69
02-02-2023 19 | 89 20 TRÚNG SL: 19X3 | TRÚNG LÔ: 89
01-02-2023 94 | 55 76 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 76
31-01-2023 25 | 59 20 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 20
30-01-2023 14 | 89 40 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 40
29-01-2023 68 | 14 94 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 94
28-01-2023 16 | 70 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 44
27-01-2023 90 | 26 88 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 26 88
26-01-2023 89 | 84 88 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 88X2
25-01-2023 65 | 55 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 55X2