NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
06-02-2023 91 TRƯỢT
05-02-2023 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2
04-02-2023 48 TRÚNG SVIP ĐỀ: 48
03-02-2023 68 TRƯỢT
02-02-2023 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55
01-02-2023 39 TRƯỢT
31-01-2023 60 TRƯỢT
30-01-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
29-01-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
28-01-2023 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
27-01-2023 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
26-01-2023 74 TRÚNG LÔ: 74
25-01-2023 71 TRÚNG SVIP ĐỀ: 71