NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 61 TRÚNG SVIP SL: 61X2
06-02-2023 14 TRÚNG SVIP SL: 14X2
05-02-2023 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
04-02-2023 77 TRÚNG SVIP SL: 77X2
03-02-2023 94 TRÚNG SVIP SL: 94X2
02-02-2023 19 TRÚNG SVIP SL: 19X3
01-02-2023 94 TRƯỢT
31-01-2023 15 TRÚNG SVIP SL: 15X2
30-01-2023 23 TRƯỢT
29-01-2023 88 TRÚNG SVIP SL: 88
28-01-2023 13 TRÚNG SVIP SL: 13X2
27-01-2023 70 TRÚNG SVIP SL: 70X2
26-01-2023 88 TRÚNG SVIP SL: 88X2
25-01-2023 55 TRÚNG SVIP SL: 55X2