NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
24-07-2024 80 TRÚNG SVIP SL: 80X2
23-07-2024 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
22-07-2024 02 TRÚNG SVIP SL: 02X2
21-07-2024 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
20-07-2024 09 TRƯỢT
19-07-2024 64 TRƯỢT
18-07-2024 31 TRÚNG SVIP SL: 31X2
17-07-2024 85 TRÚNG SVIP SL: 85X2
16-07-2024 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
15-07-2024 81 TRÚNG SVIP SL: 81X2
14-07-2024 20 TRÚNG SVIP SL: 20X2
13-07-2024 66 TRƯỢT
12-07-2024 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
11-07-2024 62 TRƯỢT